Menu

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 • V prípade ak nie ste spokojný so zakúpeným tovarom, alebo ho chcete vrátiť z iných dôvodov, prosíme Vás o zaslanie oznámenia prostredníctvom nasledujúceho formulára mailom alebo poštou na našu adresu. Vyplnený formulár nám zašlite do 14 dní po doručení tovaru. Poučenie nájdete pod formulárom.
 • Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

(formulár si môžete stiahnuť tu – FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY )

Komu:

Email  – info@bqr-eshop.sk

Alebo

List:

 • BQR, s. r. o.
 • Hviezdoslavova 636/29
 • 900 31, Stupava

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar:

 • Dátum objednania:
 • Dátum prevzatia:
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa:
 • Adresa spotrebiteľa:
 • Číslo objednávky (nájdete v emaile s potvrdením objednávky, prípadne na faktúre ): ..

 

Platbu mi vráťte:

 • Poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)*
 • Prevodom na účet* : (uveďte číslo účtu v tvare IBAN)

* nehodiace sa prečiarknite

 

Podpis spotrebiteľa……………………………..                                       Dátum ………………………..

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 


POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 • Podľa zákona 102/2014 Z.z. máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.
  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením písomnou formou, čiže listom zaslaným poštou alebo e-mailom na adresu:

  Email: info@bqr-eshop.sk

List:

 • BQR, s. r. o.
 • Hviezdoslavova 636/29
 • 900 31, Stupava

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na tejto stránke. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 • Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, čiže kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.
 • Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 • Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 • Tovar zašlite späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 • Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 • Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.